Nya siffror: så långt efter är Sverige med havsvind

Photo by Nicholas Doherty on Unsplash

Av Europas totala mängd havsbaserad vindkraft är Sveriges bidrag försumbart. Och än värre blir det när man jämför ländernas styrmedel för att underlätta mer havsvind. Här agerar Sveriges regering tvärt emot övriga länder. Det visar en sammanställning som Wind Europe gjort och som Klimatgranskaren tagit del av.

Lorentz Tovatt

create 2023-11-07 update 2023-11-07

Fler och fler länder blickar ut till havs när de tittar på nya möjligheter att producera el. Långt från kusten finns stora vindresurser, som inte konkurrerar varken med närboende eller miljöintressen. Men medan många länder kommit igång och byggt vindparker till havs har Sverige hamnat på efterkälken, trots den långa och vindrika kusten. Det visar en ny sammanställning som den europeiska branschorganisationen Wind Europe har gjort och som Klimatgranskaren tagit del av.

Det blir först och främst tydligt när man jämför ländernas installerade kapacitet av havsbaserad vindkraft. Vid halvårsskiftet 2023 hade Sverige 192 MW havsvind, att jämföra med exempelvis Danmarks 2 308 MW, Tysklands 8 303 MW eller Europas havsvindsmästare Storbritannien med sina 14 700 MW.

Mål i alla länder förutom ett

Men sammanställningen visar än mer oroande tendenser. Av de 15 kustnationer som jämförs är det bara ett enda land som helt saknar mål om utbyggnad till 2030 – Sverige. Många av de andra länderna har rejält ambitiösa målsättningar. Nederländerna har exempelvis som mål att 2030 ha lika mycket havsvind att det nästan kan matcha hela Sveriges totala effekt. De flesta har också särskilda målsättningar om ännu mer havsvind till senare årtal än 2030. Inte heller detta har Sverige satt upp.

Svenska regeringen gör tvärtom

Det framgår också vilka typer av politiska beslut som tagits i de olika länderna för att gynna utvecklingen av havsbaserad vindkraft. I de flesta länder finns det beslut som handlar om att staten pekar ut områden som anses rimliga för havsvind och därefter ”handlar upp” havsvind från det eller de bolag som billigast kan generera elen. De länder som inte redan infört ett sådant system är i olika faser av att göra så framöver. Endast två länder saknar ett liknande system: Finland och Sverige.

I Sverige är utvecklingen snarare den motsatta. Istället för ett system med auktioner där elen upphandlas införde den förra regeringen ett system där Svenska Kraftnät skulle ta en del av kostnaden för att bygga ut elkabeln till sjöss, något som skulle göra det lite mer gynnsamt att bygga nya parker. Den nuvarande högerregeringen meddelade dock direkt efter maktskiftet att de river upp det beslutet, vilket nu hotar utbyggnaden av havsvind i Sverige. Risken är alltså att vi hamnar ännu längre bak än vi redan är.

Dela