Regeringens förslag om mer fossilt i tanken sågas rejält

Partiledarna för tidö-partierna. Foto: Regeringskansliet och riksdagen.se

Myndighetsexperter, forskare och miljörörelse. Alla är de överens om att regeringens förslag om att öka andelen fossilt i svenska transporter är en dålig idé. Klimatgranskaren har sammanställt remissvaren.

Lorentz Tovatt

create 2023-08-28 update 2023-08-28

Utfasningen av fossila drivmedel med hjälp av den så kallade reduktionsplikten har skapat mycket debatt i Sverige de senaste åren. I ett desperat försök att tvinga ner priset på drivmedel har regeringen och SD föreslagit att andelen fossilt inom reduktionsplikten kraftigt ska ökas och att andelen förnybart ska minimeras. Förslaget har skickats ut för att myndigheter och andra experter ska kunna ge sin syn på det. Nu är svaren här, och kritiken är förödande.

Kraftigt ökade utsläpp

Regeringens egna expertmyndigheter är ovanligt tydliga i sin kritik. Naturvårdsverket – myndigheten med ansvar för de svenska klimatmålen – skriver att förslaget borde stoppas eftersom det kommer leda till kraftigt ökade utsläpp och på så sätt riskerar att försvåra möjligheten för Sverige att nå klimatmålen. De får stöd från både Energimyndigheten och Trafikverket, vilka båda understryker hur farligt de svenska klimatmålen nu lever. Energimyndigheten lägger till att förändringarna dessutom riskerar att försämra Sveriges försörjningstrygghet.

Även miljörörelsens dom är hård. Naturskyddsföreningen:

Naturskyddsföreningen vänder sig starkt emot en politik som innebär att utsläppen ökar, när politikens fokus måste ligga på att skyndsamt minska utsläppen i närtid för att bromsa de katastrofala följderna av den globala uppvärmningen.

Man poängterar att regeringens egna uträkningar visar att förslaget kommer öka utsläppen med fyra miljoner ton 2024 jämfört med 2023 och att de därefter ökar allt mer om man jämför med om förslaget inte genomförs. WWF anser att det är ”djupt oroande” att regeringen går fram med en förändring, utan att ens ha kommit med andra åtgärder som kan kompensera för den ökade mängden utsläpp.

Liknande budskap hittar vi hos forskare och experter. Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, menar att det är så uppenbart att förslaget äventyrar klimatmålen att de anser att regeringen lika gärna kan skriva att 2030-målet medvetet överges. IVL Svenska miljöinstitutet anger att förslaget ytterligare försvårar möjligheterna att klara trafikens klimatmål. Dessutom skriver man:

Regeringen har redan påtagligt försämrat möjligheterna till att sänka vägtrafikens klimatutsläpp genom att ta bort bonusen för inköp av elfordon samt genom att inte genomföra den tidigare beslutade reformeringen av reseavdraget.

Till och med industrin kritiska

Även de rena företagsintressena inom transportsektorn vänder sig emot regeringens förändringar. Drivkraft Sverige – branschorganisationen för svenska drivmedelsaktörer – menar att de faktorer som avgör vad för pris drivmedlet har är mer komplexa och att en sänkning av reduktionsplikten inte nödvändigtvis leder till så låga priser som tidö-partierna lovade innan valet. De skriver att förslaget skapar ryckighet och att det dessutom hotar konkurrenskraften för alla företag som utlovat ambitiösa klimatmål för sina kunder.

Till och med bilbranschen – Mobility Sweden – sågar regeringen. De stryker under att de står bakom svenska klimatmål och att förslaget om reduktionsplikt inte bidrar till långsiktighet för en bransch som är mitt uppe i omställningen.

De absolut flesta är alltså överens – regeringen får underkänt och målen hotas. Nu väntar alla på regeringens svar, hittills har det uteblivit helt.

Dela