Sveriges utsläpp ökar igen

Sveriges utsläpp av växthusgaser ökade med 3,4 procent år 2021, visar nya siffror från Naturvårdsverket. Därmed bryts en tioårig trend av minskande utsläpp, och gapet till klimatmålen växer ytterligare.

Sven Elander

create 2022-12-22 update 2022-12-26

Nya siffror från Naturvårdsverket visar att Sveriges totala utsläpp uppgick till 47,9 miljoner ton koldioxid 2021, en ökning med 3,4 procent jämfört med föregående år. Det är första gången sedan 2010 som Sveriges utsläpp ökar. Utsläppen är dock fortfarande lägre än innan pandemin.

Orsakerna till ökningen uppges vara industrins återhämtning samt ökad användning av fossila bränslen inom el- och värmesektorn till följd av kallare väder och högre elpriser.

När regeringen tidigare i höst lade fram sin budgetpropositionen för 2023 konstaterade man att den egna politiken väntas öka utsläppen och göra det svårare att nå målen. Detta gäller särskilt för transportsektorn:

Till följd av de åtgärder som föreslås eller aviseras i denna budgetproposition för 2023, förväntas utsläppen öka i närtid. Det beror framför allt på effekten av att regeringen kommer att föreslå att reduktionsplikten sänks till EU:s lägstanivå den 1 januari 2024, vilket gäller under mandatperioden. Regeringen bedömer att transportmålet inte kan nås, utan ytterligare åtgärder behövs både nationellt och på EU-nivå för att nå det.

Dela