Den ”mest omfattande klimatpolitiska handlingsplanen” är historiskt liten

Regeringsunderlaget presenterar klimathandlingsplanen. Källa: Regeringskansliet.

Trots skryt om ”den mest omfattande klimatpolitiska handlingsplanen som presenterats hittills” innehåller planen bara hälften så många åtgärder som den rödgröna handlingsplanen från 2019. Den är med andra ord historiskt liten.

Erik Wahlström

create 2023-12-21 update 2023-12-21

Under presentationen av regeringens klimatpolitiska handlingsplan slog sig regeringen för bröstet och lovade att ”klimathandlingsplanen är den mest omfattande som presenterats hittills”. Regeringen hävdade också att deras politik, till skillnad från den förra regeringens, inte ”lägger alla ägg i samma korg”. Men jämförs handlingsplanen med den föregående som lanserades av S-MP-regeringen 2019 är den faktiskt betydligt mindre.

Medan S-MP-regeringens handlingsplan innehöll 132 åtgärder innehåller den nuvarande regeringens plan endast ”ett sjuttiotal”, alltså nästan bara hälften så många. Av dessa är bara ”ett femtiotal” nya åtgärder. Regeringen lägger alltså sina klimatpolitiska ägg i ännu färre korgar än den förra.

fact_check Fakta

Klimatpolitiska handlingsplanen enligt lag

Enligt Klimatlagen (2017:720) ska regeringen vart fjärde år ta fram en klimatpolitisk handlingsplan. Handlingsplanen ska lämnas till riksdagen året efter det att ordinarie val till riksdagen har hållits. Handlingsplanen bör innehålla en beskrivning av:

1. Sveriges åtaganden inom EU och internationellt,

2. historiska utsläppsdata som avser växthusgaser fram till den senaste rapporterade utsläppsinventeringen,

3. prognosticerade utsläppsminskningar,

4. utfallet av vidtagna åtgärder för utsläppsminskningar,

5. planerade åtgärder för utsläppsminskningar med en ungefärlig uppgift om när dessa åtgärder kan börja gälla,

6. i vilken grad beslutade och planerade utsläppsminskande åtgärder kan förväntas bidra till att de nationella och globala klimatmålen kan nås,

7. i vilken utsträckning beslutade och planerade åtgärder inom olika utgiftsområden påverkar möjligheterna att nå de nationella och globala klimatmålen, och

8. vilka ytterligare åtgärder eller beslut som kan behövas för att nå de nationella och globala klimatmålen.

Dela