Regeringens egen bedömning: Klarar inte klimatmålen

Foto: Regeringskansliet

Idag släpptes statsbudgeten för nästa år. Där framgår det svart på vitt, precis som förra året, att regeringen inte klarar klimatmålen. 

Joakim Söder

create 2023-09-20 update 2023-09-20

Nu på morgonen stod det klart att regeringen, med nuvarande åtaganden, inte klarar klimatmålen. 

“Beslutade och planerade styrmedel i Sverige är inte heller tillräckliga för att nå nationella klimatmål” 

Regeringen utvecklar sitt resonemang och pekar på att ytterligare åtgärder behövs för att Sverige ska kunna nå målet till 2045.

“Regeringen bedömer att den långsiktiga trenden är svagt positiv, men i närtid beräknas utsläppen öka. Ytterligare åtgärder behövs för att Sverige ska kunna nå målet till 2045”

Men det är inte bara det övergripande målet om att vara klimatneutrala till 2045 som kommer att missas. Även målet inom den så kallade ESR-sektorn är snart ett minne blott. Sektorerna som omfattas är bland annat inrikes transporter och jordbruk. 

“Regeringen bedömer att den nationella etappmålen för ESR-sektorn till 2030 och 2040 inte kan nås med befintliga styrmedel, utan ytterligare åtgärder behövs för att må målen.”

Framförallt når regeringen inte målet om 70 procent minskade utsläpp för inrikes transporter med nuvarande politik. 

“Regeringen bedömer att etappmålet om att utsläppen från inrikes transporter, förutom inrikesflyg, ska minska med 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010 inte kan nås med beslutade styrmedel”

Och vems är felet för att det är så här? Regeringens. Det skriver de själva i statsbudgeten som släpptes nu på morgonen.

“Avståndet för att nå Sveriges långsiktiga klimatmål om nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2045, och negativa utsläpp därefter, har dessutom minskat jämfört med motsvarande scenarioresultat i tidigare klimatredovisningar och den första klimatpolitiska handlingsplanen. Skillnaden förklaras med en kombination av ambitionshöjningar i EU, allt tydligare investeringsplaner i näringslivet och styrmedel som införts i den nationella politiken.”

 

Dela