S vill satsa på billigare diesel och mer fossilt

Kampen om vilket parti som kan sänka drivmedelspriserna fortsätter. Efter regeringens miljardrullning för att göra fossila bränslen billigare lanserar nu även Socialdemokraterna flera förslag för att sänka drivmedelspriset, med kraftigt ökade utsläpp och försämrad luftkvalitet som följd.

Erik Wahlström

create 2023-10-20 update 2023-10-20

Tidigare har Socialdemokraterna lagt förslag om att dela ut 6,5 miljarder kronor till bilägare på landsbygden. Nu har S lagt flera förslag för att göra det billigare att konsumera fossila drivmedel. Under torsdagen 19 oktober presenterade S åtgärder för att minska inblandningen av biodrivmedel kraftigt i syfte att minska drivmedelspriserna, vilket skulle leda till betydligt ökade utsläpp. I korthet vill S:

– Minska andelen inblandat biodrivmedel från dagens drygt 30 procent till 19 procent. Denna andel menar S är vad branschen ”anser vara fördelaktig”.

– Sänkt reduktionspliktsavgift, alltså den kostnad som drivmedelsföretag betalar om de inte blandar in biodrivmedel i bränslet.

– Sänkt skatt på biobränsle.

– Gå över till så kallad MK3-diesel (miljöklass 3-diesel). Idag är nästan all diesel som säljs i Sverige av miljöklass 1, och får därför i princip inte innehålla några hälsofarliga polyaromatiska kolväten. Dessa hälsofarliga ämnen tillåts däremot i MK3-diesel, och skulle alltså innebära försämrad luftkvalitet.

– Teckna långa statliga kontrakt med drivmedelsbolagen, där staten ska lova att köpa en stor mängd biodrivmedel under flera år.

S menar att dessa åtgärder skulle leda till cirka 4 kronor billigare diesel. Inblandningen av biodrivmedel i bensinen förändras inte. Samtidigt medger partiet under pressträffen att drivmedelspriset i huvudsak bestäms av världsmarknadspriset på olja och att Sverige inte når målet om minskade utsläpp inom transportsektorn med S nya förslag.

Förslagen från S innebär en något högre reduktionsplikt än Tidöpartiernas förslag på 6 procent för både bensin och diesel, till en kostnad på 6,5 miljarder kronor. S menar därför att deras förslag, till skillnad från regeringens, inte kommer att medföra att Sverige får betala böter till EU för att vi inte gör tillräckligt för att minska utsläppen.

Någon beräknad kostnad för åtgärderna har inte presenterats, men givet kostnaden för regeringen och omfattningen av förslagen kan det antas handla om miljarder kronor.

fact_check Fakta

Reduktionsplikten

Reduktionsplikten innebär ett långsiktigt styrmedel som bland annat bidra till att nå det nationella målet om 70 procent minskade växthusgasutsläpp från inrikes transporter till 2030. Den som är skattskyldig för ett reduktionspliktigt drivmedel ska se till att drivmedlet bidrar till en viss minskning av klimatpåverkan. Det uppnås genom att gradvis öka inblandningen av biodrivmedel.

Sedan 1 januari 2022 är reduktionsnivåerna 7,8 procent för bensin och 30,5 procent för dieselbränsle. Riksdagen har beslutat att pausa ökningen av reduktionsplikten för bensin och diesel, vilket innebär att samma reduktionsnivåer gäller även under 2023. Regeringen har meddelat att Tidöpartierna nått en politisk överenskommelse om att sänka reduktionsplikten för bensin och diesel till sex procent från den 1 januari 2024 till och med 2026.

Källa: Energimyndigheten

Dela