AVSLÖJAR: Naturvårdsverket kan tvingas till stort varsel på grund av slaktad miljöbudget

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Regeringens slaktade miljöbudget får konsekvenser för Naturvårdsverket. Totalt kan myndigheten “prioritera ner” verksamhet motsvarande 40 tjänster, enligt ett internt PM som Klimatgranskaren tagit del av.

Joakim Söder

create 2023-06-12 update 2023-06-12

Promemorian är framtagen av generaldirektörens ledningsgrupp och listar områden där Naturvårdsverket kan tvingas skära ner som en följd av regeringens drastiska sänkning av miljöbudgeten. 

Verksamhetsanalysen syftar till att “skapa handlingsberedskap inför 2024” och är ledningens sätt att bemöta regeringens signaler och förändringarna i omvärlden. Totalt 23 punkter inom sju olika områden som myndigheten nu tvingas prioritera ner eller helt lägga ner sin verksamhet. 

Verksamhetsanalysen pekar bland annat på att myndighetens egeninitierade utredningsverksamhet kan dras ner på eller avslutas helt. Vidare pekar de på möjligheten att sänka ambitionen i “multilaterala samarbeten” (läs EU och FN) och minska det internationella konventionsarbetet kopplat till biologisk mångfald och ozon. 

Analysen pekar även på naturmiljö som ett område där de politiska signalerna vill att verksamheten ska minska. Naturvårdsverket sänker därför ambitionsnivån inom strandskydd och uppföljning av friluftsmålen. 

Klimatgranskaren har tidigare rapporterat om att regeringen stryper stödet till bekämpning av invasiva arter. Sverigedemokraterna, sin regeringsbärande roll till trots, rasade. Naturvårdsverket vill nu att anpassa sig efter den nya politiska verkligheten och planerar neddragningar inom arbetet med invasiva arter, ekosystemtjänster, åtgärdsprogram mot hotade arter och arbetet med grön infrastruktur. (se utdrag nedan)

Naturvårdsverkets ledning bedömer även att de kan minska ambitionen i arbetet med hållbara städer, en hållbar finansmarknad och arbetet med att utvärdera miljömålen. 

Den sammanfattande bedömningen är att Naturvårdsverket kan prioritera ner verksamhet motsvarande 40 årsarbetskrafter. Exakt när en eventuell nedskärning inleds framgår inte, utan analysen, daterad den 8:e juni, bedömer budgetunderskottet som hanterbart för innevarande år. Men med nedskärningarna för 2024 och 2025 är sannolikt ett varsel att vänta inom en snar framtid. 

Utdrag från promemorian. Verksamhetsanalysen visar att Naturvårdsverket kan prioritera ner verksamhet motsvarande ca 40 årsarbetskrafter, varav 7,5 på Naturmiljö, friluftsliv och vilt.
Dela