Bilister: satsa mer på kollektivtrafiken

Foto: Hassan Ouajbir/Pexels

Vad är skillnaden mellan bilister och allmänheten? Inte hur mycket de vill att samhället satsar på kollektivtrafiken i alla fall, enligt nya siffror.

Ossian Matthiessen

create 2024-04-10 update 2024-04-10

Trafiken målas ofta upp som en konflikt mellan bilism å ena sidan och cykel, gång och kollektivtrafik på den andra. Det få vet är att trots denna intressekonflikt vill även bilisterna se betydligt större satsningar på kollektivtrafiken.

Nya siffror från kollektivtrafikbarometern visar att av de som använder bilen mest vill 75 procent att samhället ska investera mer i kollektivtrafiken. Motsvarande siffra för bilister som använder bilen något mindre ofta är hela 81 procent. Det skiljer sig knappt från genomsnittet för befolkningen, där motsvarande siffra är 83 procent.   

Till skillnad från bilfria städer, verkar det alltså som att man inte måste vara en särskilt aktiv del i kollektivtrafiken för att förstå den stora nyttan med den. Kanske är det inte konstigt. I samma undersökning uppger de hängivna bilisterna vad de ser som hinder för att åka mer kollektivt.

Även om en dryg av tredjedel av bilister rakt av föredrar bilen så är de övriga vanligaste anledningarna att inte åka mer kollektivt direkt kopplade till satsningar på kollektivtrafiken. Man vill se fler avgångar, tycker att det är för långt till hållplatserna och att restiden är för lång – alla tre saker som ökade investeringar i kollektivtrafiken kan råda bot på.

Att kollektivtrafiken byggs ut och anpassas bättre till människors behov av resande är en helt central del i att Sverige ska nå sina klimat- och miljömål. För att det ska bli verklighet behöver en stor överflyttning av bilister till kollektivtrafik, gång och cykel ske, vilket tyvärr inte är ett prioriterat område för regeringen i nuläget.

Foto: Hassan Ouajbir / Pexels 

Dela