Kallduschen: Det blir ingen havsmiljöproposition

Foto: Naja Bertolt Jensen, unsplash

Regeringen skär i budgeten ner 60 miljoner kronor på länsstyrelsernas arbete med att skydda haven.

Lorentz Tovatt

create 2023-04-17 update 2023-04-17

I budgeten för 2022 avsattes 60 miljoner kronor för att länsstyrelserna i kustnära områden skulle kunna jobba med bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser. Det har tidigare funnits ett brett stöd i riksdagen för denna politik. En enig miljömålsberedning med representanter för samtliga riksdagspartier föreslog 2020 att varje regering skulle lägga en havsmiljöproposition varje mandatperiod.

I regeringens vårändringsbudget som överlämnas till riksdagen i dag är dock pengarna borta:

I budgetpropositionen för 2022 aviserades en havsmiljöproposition. Med anledning av detta anfördes att länsstyrelserna i kustnära län fr.o.m. 2023 skulle komma att behöva resursförstärkning för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser. Anslaget beräknades därför öka med 60 miljoner kronor fr.o.m. 2023. Regeringen avser emellertid inte att lämna en sådan proposition till riksdagen 2023.

Det framgår inte om propositionen ska läggas fram senare eller inte alls.

Samtidigt fortsätter övergödningen, plastnedskräpningen och överfisket i de hav som omger Sverige. Östersjön kallas av WWF för ett av världens mest förorenade hav.

Dela