Ändrar regeringens resepolicy – vill kunna flyga mer

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Regeringskansliet har tagit bort en formulering i resepolicyn om att tåg ska väljas framför flyg. Den nya policyn är i stället ”färdmedelsneutral”.

Redaktionen

create 2024-03-12 update 2024-03-12

Att ta flyget är en av de enskilda aktiviteter man kan göra som orsakar störst klimatpåverkan. Över 99 procent av flygbränslet är fossilt och elflyget tros slå igenom först efter 2050.

Därför brukar företag, myndigheter och organisationer i möjligaste mån få sina anställda att välja tåg framför flyg på resor där detta är möjligt. Men för regeringskansliet finns inte längre någon sådan rekommendation.

Regeringskansliet har nämligen antagit en ny resepolicy, som gäller för statsråd såväl som tjänstemän. Den är numera ”färdmedelsneutral”.

I den tidigare resepolicyn var formuleringen tydlig:

”Vid inrikes tjänsteresa bör tåg väljas om inte tidsvinsten med flyg blir minst två timmar vardera på utresan och på hemresan”.

I den nya resepolicyn finns inte längre någon sådan formulering kvar. I stället finns en allmänt hållen formulering om att ”resor till och från mötet göras med minsta möjliga miljöpåverkan”.

Detta trots att en flygresa mellan exempelvis Stockholm och Göteborg kan orsaka utsläpp som är 50 000 gånger större än motsvarande tågresa.

Infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) lyfte själv den nya policyn i samband med en interpellationsdebatt i riksdagen den 8 mars:

”Jag kan upplysa kammaren om att Regeringskansliet har ändrat sin resepolicy så att den numera är färdmedelsneutral”.

Energiminister Ebba Busch (KD) fick i höstas kritik när hon valde att flyga till ett möte i Göteborg eftersom tidsvinsten var mindre än 2 timmar och resan därmed kunde antas bryta mot resepolicyn. Med den nya policyn är det rimligt att tro att en sådan resa ses om mer acceptabel, eftersom tåg inte längre rekommenderas uttryckligen.

Infrastrukturministern fortsätter också lyfta fram elflygets genombrott som något nära förestående. Detta resonemang underkänns dock av regeringskansliets egna experter, som i ett underlag skriver så här:

”Till 2030 är potentialen för elflyg för inrikes flyg begränsad. En något större andel av flygtrafik skulle kunna elektrifieras till 2045, men effekten av denna bedömning till 2045 är osäker och beror på teknik- och marknadsutvecklingen”.

Satsningen kommer inte ens att kunna minska utsläppen med 100 000 ton koldioxid, anser regeringskansliets experter, och det till år 2045! Svenskarnas totala utsläpp från flygresor (inrikes och utrikes) uppgår totalt till över 3 miljoner ton koldioxid per år.

 

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Dela